PRIVATUMO POLITIKA

1. Apžvalga

„mateco podesty ruchome Sp. z o. o.“, Lenkija, 43-100 Tychy, ul. Murarska 27, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (NIP) / PL PVM mokėtojo kodas: 954-22-39-908, registracijos numeris (REGON) 273935354, daug dėmesio skiria Jūsų asmens duomenų apsaugai. Šiame pareiškime dėl privatumo apsaugos mes aprašome priemones, kurias taikome siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, atitinkančią tikslus ir pareigas, numatytas bendrajame duomenų apsaugos reglamente (2016 m. balandžio 27 d. reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)), toliau vadinamame BDAR, ir kituose atitinkamuose įstatyminiuose ir vykdomuosiuose aktuose. Šiuo paaiškinimu mes siekiame Jus informuoti apie tai, kaip „mateco“ interneto svetainėje rūpinamasi Jūsų asmens duomenimis.

„mateco“ yra ne tik asmens duomenų valdytojas pagal „mateco“ taikomus procesus ir sistemas, bet ir asmens duomenų tvarkytojas, kuris gali dirbti su duomenimis, tvarkomais mūsų klientų pageidavimu. Būdami duomenis tvarkančiu subjektu ir laikydamiesi taisyklių parengėme duomenų tvarkymo sutartį, kurią abi šalys privalo perskaityti ir pasirašyti.

„mateco“ – asmens duomenų valdytojas ir (arba) tvarkytojas – imsis visų būtinų techninių bei organizacinių priemonių asmens duomenims apsaugoti. Pagal duomenų tvarkymo sutartį mes – duomenų tvarkytojas – visada užtikriname pagalbą duomenų valdytojui.

Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. kovo 03 d.

„mateco“ veikla

„mateco“ nuomoja arba parduoda naujas arba naudotas mašinas bei kitą įrangą, klientui pageidaujant teikia papildomas paslaugas ir siūlo VCA / IPAF / kitus VCA patvirtintus mokymus.

Kokius asmens duomenis mes renkame?

„Asmens duomenys“ reiškia visą informaciją apie identifikuotą arba identifikuotiną fizinį asmenį.

Mes tvarkome duomenis, gautus iš klientų / tiekėjų / partnerių, kurie į mus kreipiasi internetu arba fiziškai (t. y. duomenų subjektų), bendradarbiaudami su jais arba ketindami bendradarbiauti ateityje (potencialūs klientai).

Minėti „asmens kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys“ – tai:

 • Įmonės pavadinimas
 • Adresas (gatvės pavadinimas, pašto kodas, vietovė / miestas)
 • Pavardė
 • Vardas
 • El. pašto adresas
 • Telefono, mobiliojo telefono, fakso numeris
 • Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (NIP)
 • Kiti unikalūs duomenys, pvz., pareigos
 • Finansiniai duomenys
 • IP adresas
 • Asmens tapatybės kortelės / vairuotojo pažymėjimo kopija (išskirtiniais atvejais)
 • Transporto priemonės, kuria bus atsiimamos nuomojamos prekės, registracijos liudijimo kopija
 • Į mūsų buveinę ateinančių asmenų atvaizdas, registruotas stebėjimo sistemos kameros
 • Geografinė padėtis (žiūrėti 12 punktą)
 • Statistiniai duomenys apie naršymą interneto svetainėje
 • Asmens susidomėjimas atitinkamo tipo įrenginio pirkimu ar nuoma
 • Vartotojo veiksmai interneto puslapyje ir (arba) mobilioje programėlėje
 •  

Mūsų renkami asmens duomenys yra tinkami ir svarbūs mūsų tikslams pasiekti. Stengiamės rinkti ir tvarkyti kiek įmanoma mažiau Jūsų asmens duomenų.

3. Kodėl mes renkame asmens duomenis?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi, kokia yra būtina sudarytai sutarčiai įvykdyti arba Jums reikalaujant, siekdami veiksmų tokiai sutarčiai sudaryti.

Šie duomenys mums yra reikalingi tam, kad galėtume vykdyti įprastus verslo veiksmus ir teikti paslaugas. Remiantis BDAR nuostatomis, tai atitinka duomenų valdytojo „pagrįstą interesą“ ir „sutartinį įsipareigojimą“.

Visi asmens duomenys (bendri identifikaciniai duomenys) bus naudojami tik šiais tikslais:

 • Dalykinis susisiekimas telefonu, mobiliuoju telefonu, el. paštu ir t. t.
 • Jūsų įmonės ir jos darbuotojų aptarnavimas
  • Užsakymai
  • Tiekimas
  • Remontai ir priežiūra
  • Parko valdymas
 • Finansiniai duomenys
  • Klausimas dėl kainos
  • Sąskaitų faktūrų siuntimas (tiek skaitmeniniais kanalais, tiek paštu)
  • Geografinė padėtis (žiūrėti 12 punktą)
  • Mokumo tikrinimas
 • Informaciniai biuleteniai, produktų katalogai ir informacija apie mūsų paslaugas, einamosios temos ir įmonės komunikacija. Galima patvirtinti šią komunikaciją arba jos atsisakyti (opt-in / opt-out).
 • „mateco“ rinkodaros informacijos siuntimas
 • mokymo kursų ir sertifikavimo pasiūlymai
 • Klientų pasitenkinimo ir rinkos tyrimai, įskaitant klausimynus ir (arba) anketas
 • Uždelstų skolų išreikalavimas
 • Mūsų įstatymo numatytų teisių gynimas atgaunant mašiną, kai nuomos laikotarpis pasibaigė, arba atsisakant ją parduoti, kai pardavimo kaina nesumokama laiku.

4. Kaip mes renkame asmens duomenis?

Duomenys gali būti renkami įvairiai, pvz.:

 • susisiekiant su asmeniu asmeniškai / telefonu / paštu
 • užpildžius kontaktinę formą mūsų svetainėje
 • susisiekus per tinklo įvykius / parodas
 • naudojant interneto svetainės slapukus, skirtus rinkti įvairius asmens duomenis
 • naudojant „mateco“ mobiliąsias programėles
 • naudojant sekimo įrangą.

5. Kiek laiko saugome asmens duomenis?

Asmens duomenys bus saugomi visą mūsų bendradarbiavimo laikotarpį, kol viena iš šalių jo nenutrauks. Jūs – duomenų subjektas – galite pareikalauti juos pašalinti anksčiau, nepažeisdami įstatymo numatytų saugojimo terminų (pvz., mokesčių įstatymo numatyti asmens duomenys turi būti saugomi 5–10 metų, asmens duomenys, kurių reikia kiekvienai šaliai savo teisėms teismuose apginti, saugomi 3–10 metų, ir t. t.).

6. Įdarbinimas ir kandidatų išrinkimas

Siekdami užtikrinti optimalias įdarbinimo sąlygas, mes turime tvarkyti tam tikrą informaciją apie Jus. Prašome pateikti tik tuos duomenis, kurie mūsų manymu tikrai padės mums užtikrinti pagalbą, pvz., vardą ir pavardę, amžių, kontaktinius duomenis, informaciją apie išsilavinimą, darbo stažą, kontaktinius asmenis įvykus nelaimingam atsitikimui, imigracijos statusą, psichologinį profilį, intelektinius įgūdžius ir socialinio draudimo numerį (žinoma, jei norite, galite mums suteikti daugiau informacijos). Atitinkamais atvejais ir pagal vietos teisės aktus bei reikalavimus galime rinkti sveikatos duomenis, informaciją apie kultūrinius skirtumus ar kaltinamuosius nuosprendžius.

Renkame Jūsų asmens duomenis iš trečiųjų asmenų (pvz., per profesinių kontaktų tinklus, darbo pasiūlymus renkančias įmones ir interneto svetainių tiekėjus).

Toje srityje, kurioje gausite prieigą prie mūsų interneto svetainės arba perskaitysite mūsų elektroninį laišką arba jį spustelėsite, atitinkamus duomenis rinksime automatiškai arba Jums šiuos duomenis mums pateikus.

Jei esate laikinas darbuotojas, Jūsų asmens duomenis taip pat renkame:

 • iš Jūsų arba
 • iš trečiųjų asmenų (pvz., iš tarpininkavimo įmonių).

Jei priimame Jus į laikiną darbą tiesiogiai, pagrindinis Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslas yra užtikrinti sklandžią mūsų laikinų santykių eigą ir mūsų sutartinių ir kitų tarpusavio įsipareigojimų, taip pat įsipareigojimų mūsų klientams, įsipareigojimų tretiesiems asmenims, pvz., mokesčių institucijoms ir valstybės įstaigoms, vykdymą.

Kam mes suteikiame Jūsų duomenis?

7.1 Mes neparduodame ir nenuomojame Jūsų duomenų asmenims ar įmonėms, kurie nepriklauso „mateco“ grupei.

Nesuteikiame Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, nebent įvykdyta yra bent viena iš toliau išvardytų sąlygų:

 • prieš tai gavome Jūsų sutikimą tai daryti
 • Gavėjas yra mūsų subvykdytojas / tiekėjas / dukterinė įmonė ir šie duomenys turi būti jam suteikti 3 punkte išvardytais tikslais
 • vykdome ikisutartinius veiksmus, susijusius su mūsų produktų ir paslaugų siūlymu Jums
 • teikiame paslaugas, kurias Jus iš mūsų nupirkote
 • privalome tai daryti pagal atitinkamą teisės aktą ar teisės procedūrą (žiūrėti 7.2. punktą)
 • to reikalauja įstatymų leidimo arba teismo institucijos (žiūrėti 7 punktą).

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis galime naudotis trečiųjų asmenų, paslaugomis, todėl jiems turime šiuos duomenis suteikti. Mes reikalaujame, kad šie tretieji asmenys – duomenų tvarkytojai – tvarkytų Jūsų duomenis pagal mūsų rekomendacijas ir (saugos) normas. Su kiekvienu duomenų tvarkytoju sudarome susitarimą prie duomenų tvarkymo sutarties.

Kai kurie iš tų tvarkytojų gali būti už ES teritorijos ribų. Tokiais atvejais užtikriname, kad su jais būtų sudaryti papildomi susitarimai, siekiant užtikrinti atitinkamą apsaugos laipsnį.

7.2 Visiškai arba iš dalies pertvarkant „mateco“ įmonę arba perkeliant jos veiklą, t. y. pertvarkant, perkeliant, nutraukiant ūkinę veiklą, arba paskelbus „mateco“ bankrotą, duomenys gali būti perkelti naujiems subjektams arba tretiesiems asmenims, per kuriuos „mateco“ gali vykdyti visą ar dalį ūkinės veiklos.

„mateco“ dės visas pastangas, kad Jūs iš anksto būtumėte informuoti apie tai, jok „mateco“ suteikia Jūsų duomenis minėtai trečiajai šaliai, tačiau Jūs taip pat patvirtinate, kad tam tikromis aplinkybėmis to gali būti neįmanoma įvykdyti techniniu ar komerciniu atžvilgiu.

7.3 Išskirtiniais atvejais „mateco“ gali būti įpareigota atskleisti asmens duomenis pagal teismo įsakymą arba vykdant kitus taikomus teisės aktus.

7.4 Nurodžiusi Jus potencialiu kandidatu į darbo vietą, įmonė „Moneybookers“ gali suteikti Jūsų duomenis bet kuriai „Moneybookers“ grupei priklausančiai bendrovei ir asocijuotiems tretiesiems asmenims (pvz., paslaugų davėjams), siekdama užtikrinti susisiekimą su Jumis mūsų paslaugų klausimais.

7.5 Jei mes Jus priimame į laikiną darbą tiesiogiai, Jūsų asmens duomenis galime suteikti atitinkamiems „mateco“ grupės darbuotojams (jie gali dirbti kituose skyriuose / šalyse).

8. Trečiųjų asmenų prieiga

8.1 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes galime suteikti tretiesiems prieigą prie Jūsų asmens duomenų.

8.2 Tokiais atvejais mes užtikriname tokį pat apsaugos laipsnį, koks yra nurodytas šioje Privatumo politikoje, atitinkamai šiuos darbuotojus ir kolegas įpareigodami.

9. Socialinė žiniasklaida

Naudodamiesi tinklais ir (nuosavais) socialinės žiniasklaidos kanalais norime komunikuoti su klientais, mūsų paslaugų / mobiliųjų programėlių vartotojais ir interneto svetainės lankytojais apie mūsų įmonę, produktus ir (arba) paslaugas. Šių veiksmų tikslas – suteikti naudingą ir svarbią informaciją ir (arba) atsakyti į klausimus, užduodamus socialinėje žiniasklaidoje. Aktyviai stebime interneto kanalus ir socialinius tinklus, pvz., Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn ir tinklaraščius. Pasiliekame teisę neatsakyti į kiekvieną klausimą ar komentarą. Mūsų atsakymas ar neatsakymas į bet kokį turinį nesuteikia jokių teisių.

Dalyvaudami socialinėje žiniasklaidoje vykstančiose diskusijose ir atsakydami į klausimus ar komentarus galime rinkti (asmens) duomenis. Žinoma, šiuos duomenis tvarkysime, laikydamiesi šio pareiškimo dėl privatumo apsaugos nuostatų. Mes neatsakome už kitų socialinės žiniasklaidos vartotojų skelbiamus turinius ar jų požiūrį į asmens duomenis.

Naudodamiesi šia socialine žiniasklaida Jūs galite savo nuožiūra laisvai stebėti „mateco“.

10. Automatiniai sprendimai ir profiliavimas

Galime naudoti profiliavimo funkciją. Profiliavimas reiškia (asmens) duomenų rinkimą, analizę ir derinimą, siekiant priskirti vartotoją prie atitinkamos kategorijos. Profilio sukūrimo reikmėms profiliavimo algoritmas gali teoriškai apimti visus pagrindinius duomenų tipus, išvardytus 2 punkte. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip mes gauname duomenis, perskaitykite mūsų Slapukų politiką [nuoroda čia].

Gavus duomenis atliekama analizė, kuri užtikrina automatinį tam tikrų kategorijų įtraukimą į Jūsų profilį. Taip profiliavimas užtikrina, kad mūsų interneto svetainių, mobiliųjų programėlių, elektroninių laiškų, pasiūlymų ir skelbimų turinys bus priderintas prie Jus dominančių sričių.

Profiliavimas gali paveikti Jūsų privatumą (pvz., jei mes Jums priskyrėme netinkamas kategorijas (susidomėjimo sritis) remdamiesi klaidinga ar negaliojančia informacija). Tokiais atvejais Jūs galite parašyti mums elektroniniu paštu, šiuo adresu: info@mateco.pl, ir paprašyti ištaisyti duomenis.

11. Kaip mes apsaugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus laikomi griežtai konfidencialiais. Todėl mes užtikriname būtinas technines ir organizacines priemones, kad galėtume garantuoti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Darome viską, kad apsaugotume mūsų tinklą nuo nekompetentingų asmenų ir išsaugotume mūsų klientų, tiekėjų ir potencialių klientų asmens ir verslo duomenų konfidencialumą.

Kalbant apie organizaciją, mes turime parengtą pareiškimą dėl privatumo ir aiškiai nustatytas pareigas bei atitinkamas institucijas. Turime parengtus ir būtinus procesus bei procedūras, užtikrinančius optimalų šios politikos diegimą ir laikymąsi.

Bendradarbiaujant su duomenų tvarkytojais, Jūsų asmens duomenų saugumą užtikrina sutartis.

12. Stebėjimo įrangos ir telematikos paslaugų naudojimas

Mūsų įranga gali būti sudaryta iš GPS ir telematikos įrenginių, kurie siunčia duomenis „mateco“ tikruoju laiku.

Naudodami GPS stebėjimo įrangą mes renkame šiuos techninius duomenis (taikoma tik prijungtai mašinai):

 • geografinės padėties duomenis: ypač paskutinę žinomą buvimo vietą, geografinę platumą ir ilgumą (pvz., įvykus vagystei);
 • naudojimo duomenis: ypač mašinos darbo valandų skaičių (sąskaitoms faktūroms išrašyti), greitį, atstumą ir t. t.;
 • Mašinos elementų duomenis: ypač variklio aušinimo skysčio temperatūrą, variklio alyvos temperatūrą ir slėgį, aplinkos temperatūrą, variklio ir pavarų dėžės klaidų kodus, kuro kiekį ir t. t.

Šiuos duomenis mes renkame naudodami mums suteiktą įrangą ir paslaugas, valdomas ir prižiūrimas šios įrangos gamintojų arba specializuotų tiekėjų, kurių buveinės įsikūrusios ES ir JAV. Todėl jų prieiga prie Jūsų asmens duomenų yra neatskiriamoji dalis, o Jūsų asmens duomenų saugumą užtikrina mūsų sudarytos su jais sutartys.

13. Kokias teises Jūs turite ir kaip jomis naudotis?

Masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o dostęp do wszystkich przetwarzanych przez nas, a dotyczących Ciebie danych osobowych.  

Jūs turite teisę prašyti mūsų peržiūrėti visus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome.

Jūs turite teisę mums pranešti, jei norite pasinaudoti savo teise apriboti savo asmens duomenų tvarkymą ir perdavimą arba uždrausti juos tvarkyti.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti nemokamai, siųsdami mums atitinkamą prašymą dėl privatumo elektroninio pašto adresu info@mateco.pl, ir laiške aiškiai pažymėti, kuria teise norite pasinaudoti, taip pat turite pateikti paaiškinimą, savo asmens tapatybės dokumento kopiją ir informaciją apie tai, kaip mes galime su Jumis susisiekti.

Jei nesutinkate su mūsų atsakymu į prašymą, turite teisę pateikti skundą priežiūros įstaigai, kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą:

Asmens duomenų apsaugos įstaiga
ul. Stawki 2 
 00-193 Warszawa
 tel. 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.pl
Informacinė linija: 606-950-000
Šios Privatumo politikos atnaujinimas

14. Šios Privatumo politikos atnaujinimas

Šį pareiškimą mes galime atnaujinti arba papildyti savo nuožiūra. Nors galime siųsti pranešimus elektroniniu paštu visiems savo klientams, informuodami juos apie šios Privatumo politikos pakeitimus, mes negarantuojame, kad mūsų pranešimai visus gavėjus pasieks tinkamu laiku. Todėl prieš pradedant naudotis mūsų interneto svetainėmis, mobiliosiomis programėlėmis ir (arba) paslaugomis rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį pareiškimą ir sužinoti, kaip mes tvarkome ir apsaugome vartotojų asmens duomenis.