04.01.2017 - Gazela Biznesu 2016

mateco w?ród najlepszych

Puls Biznesu og?osi? aktualn? list? Gazel Biznesu 2016. Czyli ranking najdynamiczniej rozwijaj?cych si? ma?ych i ?rednich firm.

Firma mateco odnios?a du?y sukces znajduj?c si? na tak presti?owej li?cie zajmuj?c 420 miejsce w rankingu ogólnopolskim a 43 miejsce w rankingu wojewódzkim. Bior?c pod uwag?, i? w tegorocznym konkursie bra?y udzia? ponad 4 tys. firm, mo?emy powiedzie? i? zdobyte miejsca stanowi wielkie osi?gni?cie dla mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
Jeste?my wi?c laureatem rankingu i  Gazel? Biznesu 2016 na tak zaszczytnych wysokich miejscach, co jest powodem do satysfakcji i jednocze?nie potwierdzeniem polityki rozwoju mateco podesty ruchome Sp. z o.o. na przestrzeni lat 2013/2015. Wysoka pozycja w rankingu jest wynikiem weryfikacji osi?gni?? w zakresie wzrostu obrotu jak i wyniku oraz wiarygodno?ci finansowej firmy.

Tychy, dn. 16.03.2020r.

W trosce o zdrowie naszych klientów i naszych pracowników, oraz zgodnie zzaleceniami administracji Państwowej, mającymi na celu ograniczenie skutków epidemii COVID-19 w Polsce informujemy, że wprowadzamy zmianę w sposobie funkcjonowania, polegającą na tym, że od 16.03.2020 do odwołania, wszelkie kontakty handlowe będziemy realizować telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail.

Liczymy na to, że nasza odpowiedzialna decyzja zostanie doceniona i mamy nadzieję, że już wkrótce wrócimy do standardowego sposobu współpracy. Jednocześnie zapewniamy, że firma mateco podesty ruchome Sp. z o.o. – będzie przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności – normalnie obsługiwać wszystkie obecnie funkcjonujące inwestycje w zakresie zaopatrzenia w sprzęt oraz serwisowania maszyn.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Sławomir Jankowski