Skip to main content

Privacy

Privacy Policy

1. Przegląd

mateco podesty ruchome Sp. z o.o., Polska, 43-100 Tychy, ul. Murarska 27, NIP/VAT PL: 954-22-39-908, Regon 273935354, przywiązuje ogromną wagę do kwestii ochrony Twoich danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności opisujemy środki podjęte w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z celami i obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE) (zwanego dalej RODO’) oraz innych odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych. Celem niniejszego wyjaśnienia jest poinformowanie Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe na witrynie mateco.

mateco działa nie tylko jako administrator danych osobowych w ramach wielu procesów i systemów mających zastosowanie w mateco, lecz także jako podmiot przetwarzający, który może mieć kontakt z danymi osobowymi, przetwarzanymi na życzenie naszych klientów. Jako podmiot przetwarzający dane, zgodnie z przepisami sporządziliśmy umowę o przetwarzaniu danych, którą obie strony winny przeczytać i podpisać.

mateco, jako administrator danych osobowych i/lub podmiot je przetwarzający, podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. Zgodnie z naszą umową o przetwarzaniu danych, jako podmiot przetwarzający zawsze zapewniamy pomoc administratorowi danych.

Niniejszą politykę prywatności ostatnio zaktualizowano dnia 03 marca 2020 roku.

Działalność mateco

mateco wynajmuje lub sprzedaje nowe lub używane maszyny i inne rodzaje urządzeń, w tym usługi dodatkowe, zgodnie z życzeniem klienta, oraz oferuje szkolenia VCA / IPAF/Inne zatwierdzone przez VCA.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Otrzymujemy i przetwarzamy dane od klientów / dostawców / partnerów/odwiedzający on-line lub na miejscu itp. (tzn. osób, których dane dotyczą) w ramach współpracy lub przyszłej współpracy (potencjalni klienci).

Opisywane „osobowe dane kontaktowe i identyfikacyjne” to:

 • Nazwa firmy
 • Dane adresowe (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość / miasto)
 • Nazwisko
 • Imię
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu, telefonu komórkowego, faksu
 • Numer NIP
 • Inne unikalne dane, np. nazwa stanowiska
 • Dane finansowe
 • Adres IP
 • Kopię dowodu osobistego / prawo jazdy (w wyjątkowych przypadkach)
 • Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu używanego do odbioru wynajmowanego towaru
 • Obraz osób wchodzących do naszej siedziby zarejestrowany przez systemy monitoringu wizyjnego
 • Lokalizacja geograficzna (patrz punkt 12)
 • Dane statystyczne dotyczące korzystania z witryny internetowej
 • Zainteresowanie osoby kupnem lub wynajmem określonego typu maszyny
 • Czynności wykonywane przez użytkownika na stronie internetowej i/lub w aplikacji 

Dane osobowe, które gromadzimy, są odpowiednie i istotne dla naszych celów. Ograniczamy gromadzenie Twoich danych osobowych do minimum niezbędnego do celów ich przetwarzania.

3. Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zawartej z nami umowy lub na Twoje żądanie, do podjęcia niezbędnych działań w celu osiągnięcia porozumienia z nami.

Dane te są nam potrzebne do wykonywania normalnych działań biznesowych i świadczenia usług. Zgodnie z postanowieniami RODO odpowiada to „uzasadnionemu interesowi” i „zobowiązaniu umownemu” administratora danych.

Wszelkie dane osobowe (ogólne dane identyfikacyjne) będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 • Kontakt zawodowy przez telefon, telefon komórkowy, e-mail, itp.
 • Obsługa Twojej firmy i jej pracowników
  • Zamówienia
  • Dostawy
  • Naprawy i konserwacja
  • Zarządzenie flotą
 • Dane finansowe
  • Zapytania o ceny
  • Fakturowanie (zarówno kanałami cyfrowymi jak i pocztą)
  • Lokalizacja geograficzna (patrz punkt 12)
  • Kontrola zdolności kredytowej
 • Biuletyny informacyjne, katalog produktów i informacje o naszych usługach, bieżące tematy i komunikacja firmowa. Dla tej komunikacji istnieje możliwość zgłoszenia chęci korzystania lub rezygnacji (opt-in / opt-out).
 • Wysyłanie materiałów marketingowych mateco.
 • Oferowanie kursów szkoleniowych z certyfikacją.
 • Badania satysfakcji klientów i badania rynku, w tym kwestionariusze i/lub wywiady.
 • Ściąganie zaległych należności.
 • Egzekwowanie naszych ustawowych praw do odzyskania maszyny w przypadku zakończenia wynajmu lub odstąpienia od sprzedaży z powodu zwłoki w zapłacie ceny sprzedaży.

4. Jak gromadzimy dane osobowe?

Gromadzenie danych może odbywać się różnymi sposobami, w tym:

 • Kontakt osobisty / przez telefon / pocztą
 • Przez formularz kontaktowy na naszej witrynie
 • Kontakty podczas wydarzeń sieciowych / targów
 • Za pomocą plików cookie witryny internetowej do gromadzenia różnych danych osobowych
 • Przez aplikacje mateco
 • Urządzenia śledzące

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres naszej współpracy, jeśli nie zostanie ona zakończona przez żadną ze stron. Jako osoba, której dane dotyczą, możesz wyraźnie zażądać ich wcześniejszego usunięcia, ale bez naruszania ustawowych okresów przechowywania (np. od 5 do 10 lat w przypadku danych osobowych niezbędnych do przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi, od 3 do 10 lat w przypadku danych osobowych niezbędnych każdej ze stron do obrony swoich praw w sądach itp.)

6. Rekrutacja i wybór

W celu zapewnienia optymalnych możliwości zatrudnienia, musimy przetwarzać pewne informacje na Twój temat. Prosimy o podawanie wyłącznie tych danych, które naszym zdaniem rzeczywiście pozwolą nam zapewnić pomoc, np. imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, informacje dot. wykształcenia, historia zatrudnienia, osoby kontaktowe w nagłych wypadkach, status imigracyjny, profil psychologiczny, zdolności intelektualne, oraz numer ubezpieczenia społecznego (oczywiście możesz z własnej woli udostępnić nam inne istotne informacje). W stosownych przypadkach oraz zgodnie z miejscowymi przepisami i wymogami możemy również gromadzić dane dotyczące zdrowia, informacji z zakresu różnorodności kulturowej lub dotyczących wszelkich wyroków skazujących.

Gromadzimy Twoje dane osobowe od osób trzecich (np. przez sieci kontaktów zawodowych, firmy zbierające oferty pracy i dostawców witryn internetowych).

W zakresie, w jakim uzyskasz dostęp do naszej witryny internetowej, albo przeczytasz naszą wiadomość e-mail lub klikniesz na nią, będziemy również gromadzić pewne dane automatycznie lub po dostarczeniu ich nam przez Ciebie.  

Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym, gromadzimy również Twoje dane osobowe:

 • Od Ciebie lub
 • Od osób trzecich (np. biur pośrednictwa).

Jeżeli zatrudniamy lub angażujemy Cię bezpośrednio jako pracownika tymczasowego, podstawową przyczyną wykorzystywania Twoich danych osobowych jest zapewnienie płynnego przebiegu naszego tymczasowego stosunku oraz przestrzeganie naszych wzajemnych obowiązków umownych i innych, jak również zobowiązań wobec naszych klientów, a także przestrzeganie naszych obowiązków wobec osób trzecich, np. organów podatkowych i agencji rządowych.

7. Komu udostępniamy Twoje dane?

7.1 Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Twoich danych osobom ani firmom spoza grupy mateco.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • wcześniej otrzymaliśmy Twoją zgodę w tym zakresie
 • Odbiorca jest naszym podwykonawcą/dostawcą/podmiotem zależnym i konieczne jest udostępnienie mu danych osobowych w celach określonych w punkcie 3 powyżej
 • wykonujemy czynności przedkontraktowe związane z oferowaniem Ci naszych produktów i usług
 • wykonujemy usługi, które nabyłeś od nas
 • jesteśmy do tego zobowiązani odpowiednim przepisem lub procedurą prawną (patrz punkt 7.2)
 • jesteśmy o to proszeni przez organy ustawodawcze lub sądowe (patrz punkt 7).

Do przetwarzania Twoich danych osobowych możemy wykorzystywać osoby trzecie, które otrzymują te dane. Wymagamy, aby te osoby trzecie, jako podmioty przetwarzające, przetwarzały Twoje dane zgodnie z naszymi zaleceniami i normami (bezpieczeństwa). Takie porozumienia zawieramy z każdym podmiotem przetwarzającym w tzw. umowie o przetwarzaniu danych.

Niektóre z tych podmiotów przetwarzających mogą znajdować się poza terytorium UE. W takim przypadku zapewnimy zawarcie z nimi dodatkowych porozumień, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony.

7.2 W przypadku całkowitej lub częściowej reorganizacji lub przeniesienia działalności mateco, polegającej na reorganizacji, przeniesieniu, zaprzestaniu działalności gospodarczej lub w przypadku ogłoszenia upadłości przez mateco, może dojść do przeniesienia danych do nowych podmiotów lub osób trzecich, za pośrednictwem których mateco może prowadzić działalność w całości lub częściowo.

mateco dołoży wszelkich należytych starań, aby powiadomić Cię z wyprzedzeniem o tym, że mateco udostępnia Twoje dane wspomnianej stronie trzeciej, ale tym samym potwierdzasz również, że w pewnych okolicznościach może to być niewykonalne ze względów technicznych lub handlowych.

7.3 W rzadkich przypadkach, mateco może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na mocy nakazu sądowego lub do przestrzegania innych obowiązujących przepisów prawa.

7.4 Po wskazaniu Ciebie jako potencjalnego kandydata na wolne stanowisko, firma Moneybookers może udostępnić Twoje dane dowolnej spółce należącej do grupy Moneybookers oraz stowarzyszonym z nią osobom trzecim (np. usługodawcom) w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie naszych usług.

7.5 Jeżeli zatrudniamy lub angażujemy Cię bezpośrednio jako pracownika tymczasowego, możemy udostępnić Twoje dane osobowe odpowiednim współpracownikom w ramach grupy mateco (może to dotyczyć również współpracowników w innych biurach / krajach).

8. Dostęp osób trzecich

8.1 W celu przetwarzania Twoich danych osobowych możemy udzielić osobom trzecim prawa dostępu do Twoich danych osobowych.

8.2 W takim przypadku zapewniamy identyczny poziom ochrony, jaki wskazano w tej Polityce prywatności, poprzez wprowadzenie wykonalnych zobowiązań umownych względem tych pracowników i współpracowników.

9. Media społecznościowe

Za pośrednictwem sieci i (własnych) kanałów mediów społecznościowych pragniemy prowadzić dialog z klientami, użytkownikami naszych usług / aplikacji oraz osobami odwiedzającymi witrynę internetową na temat naszej firmy, produktów i/lub usług. Celem tych działań jest dostarczenie użytecznych i istotnych informacji i/lub odpowiadanie na pytania zadawane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Aktywnie śledzimy kanały internetowe i serwisy społecznościowe, np. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn oraz blogi. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na każde pytanie lub komentarz. Nasza odpowiedź na dowolne treści lub jej brak nie stanowi podstawy do nabycia jakichkolwiek praw.

Uczestnicząc w dyskusjach w mediach społecznościowych i odpowiadając na pytania lub komentarze, możemy gromadzić dane (osobowe). Naturalnie dane te będziemy przetwarzać zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Nie odpowiadamy za treści publikowane przez innych użytkowników mediów społecznościowych ani za sposób, w jaki traktują oni dane osobowe.

Za pośrednictwem tych mediów społecznościowych możesz według własnego uznania swobodnie śledzić mateco.

10. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Możemy korzystać z profilowania. Profilowanie oznacza gromadzenie, analizę i łączenie danych (osobowych) w celu przypisania użytkownika do określonych kategorii. Na potrzeby tworzenia profilu algorytm profilowania może teoretycznie obejmować wszystkie istotne typy danych wymienione w pkt 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania danych, należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie [https://www.mateco.pl/pl/meta/cookie-policy].

Po uzyskaniu danych wykonuje się analizy, które zapewnią automatyczne dodawanie pewnych kategorii do Twojego profilu. Dzięki temu profilowanie zapewnia, że treść naszych witryn internetowych, aplikacji, wiadomości e-mail, ofert i ogłoszeń będzie bardziej dopasowana do Twoich zainteresowań.  

Profilowanie może wpływać na Twoją prywatność (np. jeśli przypisaliśmy Ci niewłaściwe kategorie (zainteresowań) na podstawie błędnych lub nieaktualnych informacji). W takim przypadku możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@mateco.pl w celu zlecenia korekty swoich danych.

11. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne. Dlatego zapewniamy niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.  

Czynimy wszystko, aby dokładnie chronić naszą sieć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz poufność danych osobowych i biznesowych naszych klientów, dostawców i potencjalnych klientów.

W zakresie organizacji mamy oświadczenie o prywatności oraz jasno określone obowiązki i odpowiednie organy. Mamy również niezbędne procesy i procedury na rzecz optymalnego wdrażania i przestrzegania tej polityki.

W ramach współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane, bezpieczeństwo Twoich danych osobowych egzekwujemy na podstawie umowy.

12. Korzystanie z urządzeń śledzących i usług telematycznych

Nasze urządzenia mogą być wyposażone w urządzenia śledzące systemu GPS i telematyczne, które wysyłają dane w czasie rzeczywistym do mateco.  

Za pomocą urządzeń śledzących GPS gromadzimy następujące dane techniczne (dotyczące wyłącznie podłączonej maszyny):

 • Dane dot. lokalizacji geograficznej: szczególnie ostatnie znane miejsce przebywania, szerokość i długość geograficzną lokalizacji (np. w przypadku kradzieży);
 • Dane dot. korzystania: zwłaszcza liczbę godzin pracy maszyny (do celów fakturowania), prędkość, odległość, itd.;
 • Dane dot. podzespołów: w szczególności temperatura płynu chłodzącego silnika, temperatura i ciśnienie oleju silnikowego, temperatura otoczenia, kody błędów silnika i przekładni, poziom paliwa, itd.

Dane te są gromadzone za pomocą udostępnionych nam urządzeń i usług, zarządzanych i serwisowanych przez producentów tych urządzeń lub przez wyspecjalizowanych dostawców zewnętrznych, którzy mają siedzibę w UE i USA. Dlatego też ich dostęp do Twoich danych osobowych jest nieodłącznym elementem, a bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest egzekwowane na podstawie umów zawartych między nami a nimi.  

13. Jakie prawa Ci przysługują i jak je egzekwować?

Masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o dostęp do wszystkich przetwarzanych przez nas, a dotyczących Ciebie danych osobowych.  

Możesz również powiadomić nas o chęci skorzystania z przysługującego Ci prawa do ograniczenia przetwarzania i przekazywania Twoich danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Z praw tych można korzystać bezpłatnie, przesyłając wyraźną prośbę w tej sprawie na nasz adres e-mail w sprawach prywatności info@mateco.pl w której wyraźnie zaznaczysz, z którego prawa pragniesz skorzystać, wraz z wyjaśnieniem, kopią własnego dowodu tożsamości oraz informacją o tym, jak możemy się z Tobą skontaktować.  

Jeśli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią na wniosek, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2  
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000

14. Aktualizacje tej Polityki prywatności

To oświadczenie możemy uaktualniać lub uzupełniać według własnego uznania. Mimo że możemy wysyłać powiadomienia e-mail do wszystkich naszych klientów, informując ich o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności, nie ma gwarancji, że wszyscy odbiorcy otrzymają naszą wiadomość w odpowiednim czasie. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji i/lub usług zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego oświadczenia, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe użytkowników.