Zdobądź uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Wynajem podnośnika z mateco, lidera w branży!

Wózki widłowe w dzisiejszych czasach są nieodzownym wyposażeniem nie tylko magazynów, ale również znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Są to urządzenia wysoce specjalistyczne, umożliwiają podnoszenie bardzo dużych ładunków na znaczne wysokości. Co za tym idzie, nieprawidłowe użytkowanie wózków widłowych może być niebezpieczne, nie każdy może obsługiwać wózek widłowy. Urządzenia użytkowane w nieprawidłowy sposób mogą stanowić duże zagrożenie dla samych kierujących, jak i innych pracowników. Jak uniknąć nieszczęśliwych wypadków i w jaki prawidłowy sposób wykorzystywanie wózki widłowe?

 

Przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba samodzielnie obsługująca wózek widłowy powinna posiadać odpowiednie uprawnienia. Obowiązkiem pracodawcy jest weryfikacja kwalifikacji pracowników. Pracodawca nie może dopuścić do pracy z wózkiem widłowym osoby, która nie ma odpowiednich, wymaganych prawem uprawnień do obsługi.

 

Kto może być operatorem wózka widłowego? Istnieje szereg wymogów, które musi spełniać osoba będąca operatorem widlaka:

  • ukończenie 18 roku życia;
  • posiadanie ważnych uprawnień operatora;
  • ukończenie niezbędnych szkoleń BHP dotyczących stanowiska pracy;
  • zapoznanie się z instrukcją obsługi wózka, a także instrukcją transportu wewnątrzzakładowego; 
  • zapoznanie się z ryzykiem zawodowym związanym z operowaniem maszyną;
  • posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do operowania wózkiem widłowym;

 

Wymóg posiadania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych wynika z Ustawy o dozorze technicznym oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia operatora wózka widłowego?
Aby zdobyć uprawnienia na operatora wózka widłowego, należy skorzystać z oferty kursu przygotowującego do egzaminu. Przygotowanie do egzaminu z zakresu obsługi wózków jezdniowych pozwala uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z wózkami widłowymi oraz sposobami bezpośredniego ich wykorzystania w pracach na wysokości.

Kurs obejmuje szkolenie z operowania wózkiem oraz wózkiem ze znajdującym się na nim ładunkiem. Po ukończeniu kursu konieczne jest zdanie egzaminu państwowego przed odpowiednią komisją. Organ wydający uprawnienia (ważne na terenie całego kraju) do obsługi poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych to:

• Urząd Dozoru Technicznego
• Transportowy Dozór Techniczny
• Wojskowy Dozór Techniczny

 

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Istnieją różne rodzaje zezwoleń. Różnią się zakresem pojazdów, którymi można operować po zdaniu egzaminu.

 

Rozróżniamy kategorie uprawnień do obsługi wózka widłowego:

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Uprawienia ważne są od 5 do 10 lat, lecz, żeby je przedłużyć, nie jest konieczne ponowne zdawanie egzaminu. Należy pamiętać, iż wniosek należy złożyć minimum 3 miesiące wcześniej.

Przed przystąpieniem do szkolenia kandydat powinien posiadać elementarną wiedzę w zakresie:
• Mechaniki: droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkość ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność.
• Elektrotechniki: natężenie, napięcie, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu.

 

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków widłowych obejmuje:

1. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.

2. Udźwig i grupa natężenia pracy.

3. Pojęcie stateczności urządzenia.

4. Budowa urządzeń.

5. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.

6. Urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego.

7. Wyposażenie elektryczne (hydrauliczne, pneumatyczne)

8. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi:

• Czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy,

• Sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych,

• Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców, itp.

9. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.

10. Współpraca z hakowymi.

11. Praca w specyficznych warunkach, jak np. praca zespołowa suwnic, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, itp.

12. Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG).

13. Warunki bezpiecznej pracy.

14. BHP przy obsłudze urządzeń.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa licznym zapytaniom i oczekiwaniom, prowadzimy w oddziałach firmy mateco podesty ruchome cykliczne szkolenia z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych  przejezdnych, ładowarek i wózków widłowych. Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
Zakres szkolenia i rodzaj wymaganych uprawnień należy uzgodnić wcześniej z naszym działem szkoleń. Szczegółowe informacje na temat kursów i ich terminów dostępne są we wszystkich oddziałach mateco oraz w dziale szkoleń.
Zachęcamy do kontaktu, jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Masz pytania napisz szkolenia@mateco.pl  lub zadzwoń  +48 32 22 33 032

 

Nasi pracownicy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące wynajmu podnośników.
Zachęcamy do kontaktu, jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

- telefon:              +48 (32) 32 32 032 
- e-mail:                szkolenia@mateco.pl

WYBIERZ mateco, LIDERA W BRANŻY!

 

Wynajem podnośnika z mateco, lidera w branży!

komentarze

brak komentarzy

napisz komentarz

* pola są wymagane